Satzung

Statutul Asociaţiei Profesorilor de Limba Germană din România,

1991, cu modificarile ulterioare  din  1993, 2005, 2009

  1. Asociaţia Profesorilor de Limba Germană din România, înfiinţată în scopul ridicării nivelului învăţământului românesc, este organizată şi funcţionează ca persoană juridică în cadrul legislaţiei României, şi are prezentul statut.
  2. Asociaţia Profesorilor de Limba Germană din România reuneşte profesorii de germană ca

limba moderna si materna şi este o organizaţie cu caracter ştiinţific, care urmăreşte:

a)  perfecţionarea metodelor de predare a limbii germane

b)  perfecţionarea şi lărgirea cunoştinţelor de specialitate

c)  contacte ştiinţifice cu profesorii de limba germană, asociaţiile şi uniunile de
aceeaşi specialitate din întreaga lume.

d)  stimularea şi extinderea studierii limbii şi culturii germane în învăţământul de
toate gradele

e)   organizarea de activitati cu caracter interetnic, in vederea perfectionarii metodelor de predare a limbilor materne

3.   Pentru realizarea acestor scopuri, Asociaţia propune:

a)   înfiinţarea de filiale ale Asociaţiei Profesorilor de Limba Germană şi în alte centre borganizarea de conferinţe, comunicări ştiinţifice în ţară şi străinătate

b) editarea şi publicarea unei reviste a profesorilor de limba germană, în vederea
schimbului de publicaţii de specialitate cu edituri din ţară şi străinătate

c)  aderarea la Asociatia Internationala a Profesorilor de Limba Germana  (IDV)

d)  invitarea profesorilor de germană din alte ţări la simpozioane şi lucrări ale
profesorilor de germană din România

e)  colaborarea la publicaţii ale profesorilor de germană din lumea întreagă

f)   participarea unor profesori de germană la reuniunile ştiinţifice internaţionale

g)  recomandarea, atunci când este cazul, a unor membri ai Asociaţiei pentru a face
parte din diferite organizaţii şi organisme internaţionale

4.   Asociaţia Profesorilor de Limba germană din România are sediul la Casa de cultura Fr. Schiller din str. Batiste nr.15, Bucuresti s.2, c.p.020932 ( contract de comodat)

5.   Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:

a)  Conferinţa  Asociaţiei

b)  Comitetul   Asociaţiei

c)  Biroul Comitetului

6.   Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Conferinţa. Aceasta se va convoca anual sau exceptional la cel mult  doi ani.  Numarul, modul de reprezentare şi alegere a delegaţilor la conferinţă se stabileşte de către Comitetul Asociaţiei.

7. Conferinţa Asociaţiei are următoarele sarcini:

a) alege Comitetul Asociaţiei

b) alege Comisia de cenzori

c) discută şi aprobă darea de seamă a Comitetului

d) discută şi aprobă raportul Comisiei de cenzori

e) aprobă modificarea statutului

f)  hotărăşte dizolvarea sau lichidarea Asociaţiei

8. Atunci când este cazul, Comitetul Asociaţiei poate convoca o conferinţă extraordinară

9. Conferinţa  este prezidată de preşedintele sau un vicepreşedinte al Asociaţiei

10. De la o conferinţa la alta a Asociaţiei, activitatea Asociaţiei este condusă de un Comitet format din  7-11  membri, aleşi de Conferinţă pe o perioadă de  patru ani.

11. Comitetul Asociaţiei are următoarele atribuţii:

a)   convoacă conferinţa  Asociaţiei

b)   prezintă conferinţei dare de seamă a  activitatii din perioada de la ultima conferinţă   şi programul activităţilor pentru perioada următoare;

c)   alege   imediat după constituire  Biroul Comitetului din  5-7 membri, preşedinte,

vicepreşedinţi, secretar general, trezorier, membrii

d) desemnează colectivul de redacţie a publicaţiei Asociaţiei

12. In anumite situaţii, intre conferinte, Comitetul poate efectua schimbări în componenţa Biroului.

13. Comitetul Asociaţiei se întruneşte în şedinţă de lucru de câte ori este nevoie.   Neparticiparea nemotivată a unui membru al Comitetului la două şedinţe
succesive atrage după sine pierderea acestei calităţi.

14. Biroul Asociaţiei conduce activitatea Asociaţiei între două şedinţe de Comitet. Biroul se întâlneşte în şedinţe de lucru   la cererea preşedintelui.

15. Biroul Comitetului are următoarele atribuţiuni:

a) elaborează planul anual de activitate şi planul de cheltuieli, pe care le supune

aprobării Comitetului

b)  convoacă şedinţele Comitetului

c)  sprijină activitatea colectivului de redacţie

d)  organizează activităţi ştiinţifice pe plan naţional, invită personalităţi ştiinţifice din ţară şi de peste hotare şi recomandă, prin consultarea Comitetului, delegaţii oficiali la reuniuni ştiinţifice internaţionale sau pe cei ce vor urma să beneficieze de invitaţii în străinătate (burse, sejururi de documentare etc)

e)   aprobă schimburile de publicaţii proprii cu publicaţii similare din străinătate

16.  Asociaţia Profesorilor de Limba Germană din România este deschisă tuturor profesorilor, învăţătorilor şi educatorilor, care predau limba şi/sau în limba germană, cetăţeni români sau străini,   care aderă la statutul Asociaţiei. Calitatea de membru al Asociaţiei se obţine pe baza unei cereri individuale adresate Asociaţiei. Cererea urmează a fi aprobată de Biroul Asociaţiei şi ratificată de adunarea generală cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi.

17. Membrii Asociaţiei au dreptul să participe la toate activităţile şi manifestările ştiinţifice internaţionale de profil, ca reprezentanţi ai Asociaţiei.

18. Membrii Asociaţiei sunt datori să achite cu regularitate cotizaţia de membru. Membrii au datoria să sprijine prin abonamente publicaţiile Asociaţiei, să popularizeze aceste publicaţii.

19. Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde:

a)      prin retragerea din Asociaţie

b)      prin excludere, în cazul în care se dovedeşte că un membru acţionează împotriva scopului Asociaţiei, sau dacă nu a achitat cotizaţia timp de un an.

20. Veniturile Asociaţiei se realizează din:

a) taxele de înscriere

b) cotizaţiile membrilor

c) donaţii şi alte venituri

d) publicaţii

e) resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale

21. Taxele de înscriere şi cotizaţia de membru sunt încasate de Biroul Comitetului într-un fond. Depunerea se face în contul APLGR deschis la  BCR, filiala Calea Victoriei Bucureşti.

Acest fond va fi folosit pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatile asociatiei si realizarea obiectivelor ei ştiinţifice

22. Trezorierul Comitetului încasează sumele, donaţiile făcute Asociaţiei şi celelalte venituri,ţinând o evidenţă strictă a operaţiunilor financiare. Anual se prezintă acte justificative Comisiei de cenzori a Asociatiei.

23. Comisia de cenzori controlează odată pe an activitatea financiară a Asociatiei si prezinta raportul sau Conferintei.

24. Taxa de înscriere şi cotizaţia anuală se actualizează periodic, în funcţie de hotararea Conferintei.

25. Intreaga activitate a Asociaţiei, a organelor sale de conducere şi a publicaţiilor se realizează prin activitatea benevolă a membrilor Asociaţiei.

26. Statutul Asociaţiei poate fi modificat de Conferinţa, la propunerea Comitetului, printr-un vot de cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor.

27. Desfiinţarea Asociaţiei poate fi hotărâtă numai de o Conferinţă, consacrată special ănacest scop, cu cel puţin 2/3 din voturile alegătorilor aleşi pentru această conferinţă (art.6).

28. In cazul desfiinţării şi lichidării Asociaţiei Profesorilor de Limba Germană din Romania, fondurile vor fi transferate unor organizaţii de binefacere din România.

Permanentlink zu diesem Beitrag: http://www.deutschlehrerverband.ro/satzung/

Schreibe einen Kommentar

Your email address will not be published.